ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปอาหารทะเลจากปลา 18 ชั่วโมง2020
3การเขียนและวาดลายเรือกอและท้ายตัด 30 ชั่วโมง2321
4การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง2020
5การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
รวม 103101