ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
การเขียนและวาดลายเรือกอและท้ายตัด 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 19 สิงหาคม 2565 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 23 21