ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงาน 12 ชั่วโมง2020
2ความสูญเปล่า 7 ประการ 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง10099
4การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการปรับปรุงงาน 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6060
รวม 220219