ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 29 มีนาคม 2565 5 กรกฎาคม 2565 บริษัทวไลก่อสร้าง จำกัด 20 20
2 30 มีนาคม 2565 6 กรกฎาคม 2565 บริษัทถังโลหะสงขลา จำกัด 20 20
3 31 มีนาคม 2565 7 กรกฎาคม 2565 บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 20 20