ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการปรับปรุงงาน 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 กรกฎาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565 บริษัทวไลก่อสร้าง จำกัด ม.1 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 20 20