ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงาน 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 20 20