ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 50 49
2 2 กุมภาพันธ์ 2565 2 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 50 50