ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2221
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2019
รวม 8280