ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2019
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2221
รวม 8280