ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค3-01 26 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 20 20