ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค3-04 26 กรกฎาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลำปาง 20 20