ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2121
2การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม 12 ชั่วโมง4037
3การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
4การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2018
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง2625
6เทคนิคการตัดและคัดแยกผลทุเรียน 30 ชั่วโมง2424
รวม 151145