ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง44
2การประกอบธุรกิจกาแฟสด 30 ชั่วโมง4040
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2525
4การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง4040
5การจักสานใบลานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2525
รวม 134134