ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง6851
2การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2121
3ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง99
4ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2412
รวม 12293