ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
6/พร 0406 20 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 21 21