ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไม้เครื่องเรือน 60 ชั่วโมง2020
2การทำขนมไทย 60 ชั่วโมง2020
3ช่างเชื่อมไฟฟ้า 60 ชั่วโมง8079