ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมไฟฟ้า 60 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย 60 ชั่วโมง2020
3ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 ชั่วโมง2020
4การซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง2020
5การทำขนมไทย 60 ชั่วโมง4040
6การทำขนมอบ 60 ชั่วโมง2020