ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 60 ชั่วโมง4040
2ช่างไม้เครื่องเรือน 60 ชั่วโมง6060
3การประกอบอาหารไทย (ฮาลาล) 60 ชั่วโมง2020
4ช่างเชื่อมไฟฟ้า 60 ชั่วโมง2020
5การซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง6060
6ช่างปูกระเบื้อง 60 ชั่วโมง4040
7ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม 60 ชั่วโมง4040