ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2121
2การปลูกผักด้วยเทคโนโลยีไฮโดรโปนิกส์ 18 ชั่วโมง2019
3การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
4ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2222
5การทำขนมเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง2020
รวม 103102