ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม 2563 ศาลาชุมชนศรีเวียง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 22 22