ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 6 กรกฎาคม 2564 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 20