ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
การปลูกผักด้วยเทคโนโลยีไฮโดรโปนิกส์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 ออร์แกนิคคาเฟ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 19