ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
2การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยอย่างมีประสิทธิผล และการบำรุงรักษารถโดยสารเชิงป้องกัน 12 ชั่วโมง2020
3การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 12 ชั่วโมง2020
4การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7575
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2119
รวม 156154