ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3-004 10 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ 40/1 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา 20 20