ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3-001 4 มีนาคม 2564 4 มีนาคม 2564 ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 75 75