ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3-002 23 มีนาคม 2564 4 มิถุนายน 2564 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ 40/1 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 20 20