ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยอย่างมีประสิทธิผล และการบำรุงรักษารถโดยสารเชิงป้องกัน 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3-005 15 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 20 20