ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขายสินค้าออนไลน์สำหรับเกษตรกร 18 ชั่วโมง4239
2การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การแปรรูปพืช ผัก และผลไม้) 30 ชั่วโมง2116
3การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 10395