ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 7 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนะงชัย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 20 20