ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การแปรรูปพืช ผัก และผลไม้) 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 กุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนยืเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 21 16