ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 20 20