ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
การขายสินค้าออนไลน์สำหรับเกษตรกร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 22 19
2 24 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2564 บ้านท่าสำราญ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 20 20