ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1วิทยากรต้นแบบการสอนงานด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 30 ชั่วโมง2019
2วิทยากรต้นแบบ การใช้โปรแกรม CAD/CAM เพื่อผลิตงานด้วยเครื่องกัด CNC 3 แกน 30 ชั่วโมง2323
รวม 4342