ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1วิทยากรต้นแบบการสอนงานด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 30 ชั่วโมง140138
รวม 140138