ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1วิทยากรต้นแบบการสอนงานด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 30 ชั่วโมง4545
2การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 ชั่วโมง2323
รวม 6868