ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์ชิ้นงานจากไม้ 30 ชั่วโมง2020
2การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
3การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060