ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 บ้านแม่หัวคำ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 20 20