ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำไม้กวาด 30 ชั่วโมง2020
2การทำไม้กวาดอ่อน 30 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060