ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค10.1-09 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 20 20