ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การทำไม้กวาด 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค10.1-08 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 20 20