ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 ชั่วโมง2020
2สาขาช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
3การตัดเสื้อผ้าพื้นเมืองสมัยนิยม 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060