ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 17 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565 ศูนย์ศิลาปาชีพเขาวง 20 20