ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
การตัดเสื้อผ้าพื้นเมืองสมัยนิยม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 13 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง 20 20