ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
สาขาช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 เมษายน 2565 29 เมษายน 2565 วัดอุดมคงคาท่าเรือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 20 20