ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำของที่ระลึกบึงโขงหลง 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2020
3การถักกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060