ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 13 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม.6 บ้านนาทอง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 20 20