ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
การทำของที่ระลึกบึงโขงหลง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 สิงหาคม 2565 5 สิงหาคม 2565 ศาลาประชาคมบ้านโสกพอก ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงโขงหลง 20 20