ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2520
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง3030
3เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2517
รวม 8067