ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง6060
2การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง6060
3การทำน้ำพริกแปรรูป 30 ชั่วโมง1515
รวม 135135