ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 11 พฤศจิกายน 2563 14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 4 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 20 20
2 14 พฤษภาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564 มัสยิดซอลาฮุดดีน หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 20 20
3 31 สิงหาคม 2564 3 กันยายน 2564 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง 20 20