ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การทำน้ำพริกแปรรูป 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 31 สิงหาคม 2564 3 กันยายน 2564 ชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลราชกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 15 15